VD: s kommentar

VD: s kommentar

Vilket år! Geotecs medlemmar fortsätter att växa i enskild omsättning och i antal. Efterfrågan på borrningstjänster har slagit i taket i alla kategorier. Större geoenergiprojekt, fortsatt hög efterfrågan på vattenbrunnar, stora infrastruktursatsningar och en prospekteringsindustri som har vaknat till liv ligger till grund för efterfrågan.

Men en ökad satsning både på infrastruktur och på större geoenergiprojekt i urban miljö kan kräva koordinering. Under sommaren 2017 uppvisade Stockholms Stad en ytterst restriktiv hållning till geoenergi just med hänsyn till eventuella framtida undermarkskonstruktioner. Exploateringskontorets svar på borrningsansökningarna visade med all tydlighet att geoenergi är något man inte vill ta i med tång. Det är en ny och skrämmande hållning från en kommuns sida. Vi arbetar med ärendet och hoppas att de ändrar uppfattning.

Stockholms Stads hållning är en i raden av kommuner som försöker hindra geoenergins framväxt på ett nytt sätt. Senast var det Växjö kommun. Jag tycker att det är radikalt fel väg att gå om man vill nå ett hållbart samhälle. Fjärrvärme är inte den enda, och definitivt inte alltid den mest hållbara lösningen. Mångfald i energisystemet ger redundans och möjligheter att utnyttja respektive energisystems fördelar när det passar som bäst. Därför är det nyvaknade intresset för geoenergi från Fjärrvärmen ytterst intressant. Det kan innebära stora volymer för borrningsbranschen och stora vinster för fjärrvärmen och miljön. Geotec finns med och bevakar och stöttar med kompetens genom Svenskt Geoenergicentrum och genom dialog med fjärrvärmebranschen.

Svenskt Geoenergicentrum fortsätter glädjande att ta mark. Tre större och viktiga konsultuppdrag avslutades under året. Uppdrag som samtliga sätter geoenergin än tydligare på kartan som en viktig och integrerad del i samhällets energisystem.

Vidare har samarbetena med Energimyndigheten fördjupats ytterligare och det internationella samarbetet har intensifierats inom de Annex vi är med och driver.

En initialt bekymmersam relation med några av våra viktiga samarbetsparters löste sig senare till det bättre och vi har tillsammans gått stärkta ur sammanhanget. Även den dialog vi för med föreningen Avanti ger förhoppningar om framtiden.

Vårt nätverk ökar och i takt med att medlemmarna ökar i antal ökar också intresset från nya leverantörer att vara med. Även samarbetet med andra branschföreningar upplever jag som mycket positivt och visar på den potential vi tillsamman har.

Geotec påverkar och arbetar för hela borrbranschen. Det görs med en övertygelse om att vi förser samhället med livsmedel, säker infrastruktur och hållbara energisystem.

Lund 2017-11-06

Johan Barth

Generell information

Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Våra medlemmar utför samtliga typer av borrningar; diamantborrning, vattenborrning, energiborrning, grundförstärkning och styrd borrning.

Geotec har totalt 89 medlemmar, varav sju i Norden och två i Baltikum. Under året utökades medlemsskaran med två nya medlemmar. Utöver detta har föreningen tre hedersmedlemmar.

Föreningen har som uppgift att driva frågor som ligger i medlemmarnas intressen. Det handlar företrädelsevis om vatten- och energiborrning men även för branschen viktiga frågor som säkerhet, utbildning och teknik.

Till föreningens förfogande finns ett nätverk av medlemmar och leverantörer som träffas och samarbetar i olika forum men framförallt bedriver Geotec ett aktivt marknadsföringsarbete för borrbranschen där vi som organisation syns och deltar i debatten.

Geotec fungerar också som remissinstans till ex SGU, Boverket, Länsstyrelsen, Regeringen och Energimyndigheten i viktiga frågor. Vi kan därigenom ytterligare påverka våra myndigheters beslut.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:

Ledamöter                                             Fredrik Ahlqvist, ordförande
Björn Jonsson, vice ordförande
Martin Åström
Jan Berglund
David Johansson
Emrik Eklund

Suppleanter                                           Annika Carlsson
Thomas Rehn

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, Fredrik Ahlqvist, vice ordförande Björn Jonsson och VD Johan Barth.

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret varav två i samband medlemsmöten. Arbetsutskottet har haft fler icke protokollförda möten.


Tekniska kommittén

Geotecs tekniska kommitté arbetar med frågor som dels kommer från medlemmarna och dels från leverantörerna. Det kan röra sig om tester av nya produkter eller utveckling av metoder som underlättar borrarens vardag. Tekniska kommittén har bestått av Rolf Borrås, Anders Jonsson, Tord Carlsson, Per Swartling, Thomas Apelgård och Gustav Esbjörnsson. Sammankallande har varit Johan Andersson. Tekniska kommittén hade under året tre möten där huvuddiskussionerna har handlat om nya dimensioner vid hammarborrning, testerna av en ny hammare från Atlas Copco, kloridmätning vid borrning, borrkaxproblematiken, slangbrottsventiler, platskopplingar, nya typer av vridrör samt kompressorernas effektivitet kontra pris.

Medlemsmöten

Geotec har även i år haft endast två medlemsmöten; Årsstämman i november Malmö och i samband med NordDrill i Jönköping. Den stora efterfrågan på borrtjänster i branschen ligger till grund till att vi ställde in sommarmötet eftersom för få hade tid att delta. Vanligtvis är våra medlemsmöten välbesökta, oftast runt 80-100 personer vilket vi tar som kvitto på att föreningen fungerar som utbildare och som nätverkande instans.

Omvärldsbevakning

Under året har Geotec deltagit på Annex 27-möte, Kyl & Värmepumpsdagen, inlett samarbete med SKB i Äspö, varit utställare på Geoenergidagen, besökt Entreprenadexpo i Borgeby, NordBygg 2016, CGER-konferensen i Bergen, deltagit i Fjärrvärmedagarna, Geotrainetmöte i Bryssel och Almedalsveckan.

Genomförda utbildningar

För medlemmarna

På grund av det inställda sommarmötet, försvann också möjligheterna till utbildning i samband med våra medlemsmöten.

Externa

Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrtekniker. Under det gångna året hade utbildningen sex elever. Anledningen till det låga antalet ligger i Arbetsförmedlingens eget system som vi tyvärr upplever brister i. Utbildningen bedrivs under 32 veckor varav 11 är praktik i företag. Utbildningsorten är belägen mellan Lund och Malmö.

Det borrekipage som Geotec äger och som används under ett par veckor har i år fått ett tillskott med en ”ny” kompressor. Eleverna kan med ekipaget lära sig att utföra skruv-, hammar-, spol- eller kärnborrning. Mångsidigheten i utrustningen ser vi som en stor styrka när vi bedriver våra utbildningar.

Representation

Geotec har haft representation i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens styrelse genom VD, Johan Barth.

Föreningen driver och administrerar FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, där även Johan Barth är styrelseledamot. FAB hade under verksamhetsåret ett möte i Stockholm då Slussenprojektet och grundläggning var i fokus.

Geotec sitter med i SGU:s råd för Samhällsplanering, där olika parter från näringslivet träffas två gånger per år.

Geotec har också ett engagemang i Sveriges Byggindustrier där Johan Barth representerar i Branschregionrådet.

Genom att vara deltagare i Lunds Universitets Utbildningsnämnd, har föreningen en möjlighet att aktivt påverka och diskutera utbildningen inom den Naturvetenskapliga fakulteten. Uppdraget avslutades under året.

Johan Barth valdes in som suppleant i SAFE (Svensk Grundläggning)s styrelse. Geotec är medlem i SAFE sedan ett par år tillbaks och de är medlemmar i Geotec. Samarbete är mycket gott och vi har några gemensamma och viktiga projekt tillsammans.

Borrsvängen

Vår branschtidning har utgetts fyra gånger under verksamhetsåret. Tidningen har ca 5 400 mottagare och betydligt fler läsare hos borrentreprenörerna i Sverige och är en av de bättre portalerna för Geotec mot branschen. Tidningen är gratis och varje nummer finns att gratis ladda ner från geotecs hemsida, www.geotec.se/borrsvangen

Tidningen har under året i korthet behandlat:

Nr 3-2016 I Fokus: Sammanslagningar mellan organisationer, het djupborrning på Island, sommarmötet på Island, Frank debatt på Gotland, Profilen – Ingemar Larsson, Företaget – Borrkronan

Nr 4-2016 I Fokus: Teknik, referat från årsstämman, rekordtorkan, Nya Normbrunnen Borrteknikerutbildningen, Profilen Oscar Heydorn, Företaget – Andreasson och Lindh

Nr 1-2017 I Fokus: Ekonomi och affärer, NordDrill närmar sig, grundläggning på schemat, framtiden?, nyheter hos leverantörerna, Profilen: Johan Blomdahl, Företaget: Hans Olsson i Vara

Nr 2-2017 I Fokus: NordDrill, borrsvängen.se, Borrning på Seychellerna, Efter utbildningen?, Påldagen 2017, Profilen: Mattias Gustafsson, SGU, Företaget: Inpro

Nytt för i år är att Borrsvängen nu finns på webben med en egen sida, www.borrsvängen.seAnledningen är att Geotec ser möjlighet att sprida informationen om vår bransch ännu mer.

Borrsvängens annonsörer får därmed i webbversionen ytterligare en yta att nå både Borrsvängens läsare och en bredare publik som inte läser den tryckta tidningen.

Eftersom geotec.sehar hög ranking i sökmotorerna når vi enkelt ut till en bredare publik samt att vi kan publicera exklusiva nyheter.

Brunnsforum

Geotec bedriver ett frågeforum på vår hemsida, www.geotec.se.

Ves som vill ställer frågor och vi svarar efter förmåga. Allt som rör brunnar och borrning.

ISO

Flera medlemsföretag och avtalsleverantörer fortsätter att utbilda sig och klara av kraven för ISO-certifieringen. En stor del av våra medlemsföretag har valt att certifiera sig enligt samtliga tre system, kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001.

NordDrill

I maj genomfördes den andra omgången av borrbranschens egna mässa – NordDrill. Nytt för i r var den breddning mot grundläggning som mässan hade. Unmder året innan mässan var det delvis tveksamt att den skulle genomföras och en del rykten florerade. Trots det besöktes mässan av fler än första året och i den utvärdering som leverantören Elmia genomförde i samband med mässan, visar att helhetsintrycket var gott och att det finns något att sats på framgent.

Elmia driver mässan med samarbetsparter i de Nordiska Branschorganisationerna MEF, Poratek, Avanti, Geotec, Föreningen af Danske Brøndborare och Svensk Grundläggning.

Geotec och Universitet/Högskola

Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig del av Geotecs verksamhet. Vi ser den här verksamheten som allt viktigare. Geotec undervisar på två kurser på Lunds Universitet och två på KTH. Därtill genomfördes ett undervisningstillfälle för studenterna på Alnarp och landskapsarkitekterna. Vi har också en dialog med Chalmers och Uppsala Universitet om att utöka undervisningen dit också.

Geotec i media

En medveten strategi från Geotec har varit att dra ner på den traditionella annonseringen för att i stället satsa på sociala media. Vi upplever att det har fått nog så bra genomslagskraft och till en bråkdel av priset. På detta sättet kan vi kanalisera och rikta vår information betydligt bättre och vi kommer under nästa verksamhetsår att utöka den här typen av annonsering.

Men några media satsar vi alltjämt i: 

Annonser                                                                    

Gård o Torp

Allt om fritidshus

Villafakta

Redaktionella annonser

Svenska Dagbladet – Affärslivet, Miljöteknik

Dagens Industri – Tema Energi

Debattartiklar

Dagens Samhälle – ”Boverkets modell orättvis mot förnybar el”

Pressmeddelanden

2017-02-07 Boverkets förslag till primärenergifaktor på el är konkurrenshämmande

2017-06-12 borrsvängen.se – nu egen hemsida

Internet

Utöver hemsidan exponeras Geotec och vår verksamhet på:

MyNewsdesk

Facebook

svenskgeoenergi.se

borrsvangen.se

svensktgeoenergicentrum.se

Twitter

LinkedIn

Worldpress

Wikipedia

rotavdrag.se

borrsvängen.se

Föreläsningar

CGER – Bergen

Kyltekniska föreningen

Energymachines, Umeå. Fastighetsansvariga inom Landstingen

Föreläsningarna om geoenergi sköts i allt större utsträckning av Svenskt Geoenergicentrum och Signhild Gehlin.

Därutöver har Geotec sponsrat Geologins dag och Barncancerfonden

Almedalen

I år hade vi inget eget seminarium utan bevakade vad som sades och vad det allmänna . Vi besökte flera seminarier under veckan, och det är tydligt at det finns et stort fokus på energifrågor och ett hållbart samhälle. Almedalen är för oss en viktig kontaktyta mot vårt nätverk och de politiker och organisationer som påverkar energisverige och det är viktigt att vara där.

Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum, som Geotec startade i mars 2013, har till uppgift att stå för den samlade geoenergikunskapen i samhället, erbjuda information och utbildningar om geoenergi och arrangera geoenergibranschens årliga mötesplats Geoenergidagen.

Under verksamhetsåret har arbetet med näringslivskontakter, myndigheter och forskare intensifierats, och har befäst sin position inom geoenergibranschen. Geoenergicentrum har nått ut till allmänhet, myndigheter och organisationer, genom nyhetsbrev, seminarier, hemsida och artiklar.

Dialogen har fördjupats med Energimyndigheten om Svenskt Geoenergicentrums engagemang i IEAs Implementing Agreement Energy Conservation through Energy Storage (IEA IA ECES), som koordinerar forskning och utveckling inom energilagring. Och under året har Svenskt Geoenergicentrum avslutat tre större och viktiga  konsultuppdrag.

Geoenergidagen

Geoenergidagen 2016 arrangerades den 12-13 oktober 2016 i Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmsmässan. Antalet anmälda uppgick till 83 under Geoenergidagen och 59 under workshopen och 63 under middagen. Totalt var 89 personer anmälda de två dagarna. Samtliga utställningsplatser var fyllda (med viss råge): AQS, Carrier, Energy Machines, Evertech, FBB, Geotec, Malmberg, Mitsubishi Electric, Nibe, Rototec, Sweco och Slussen.biz ställde ut.

Utbildning

En central del Geoenergicentrums verksamhet är de kurser som vi erbjuder. Geoenergicentrums kursprogram 2016-2017 har marknadsförts i nyhetsbrev, mejlutskick, på hemsidan, Slussen.biz, Borrsvängen, Svensk Geoenergi och via SKVP och Facebook och Twitter och LinkedIn.

Under året har fyra kurser på olika nivåer genomförts

Föredrag

Svenskt geoenergicentrum föreläser aktivt om geoenergi på olika instanser. Ett axplock:

 • Föredrag om nätverkande, kunskaps- och riktlinjearbete inom Geoenergicentrum, under Brunnsborrardagen 2016 den 16 september 2016
 • Föredrag om senaste statistik och rön från EGC 2016 under Geoenergidagen den 12-13 oktober 2016
 • Föredrag om deltagande länders metodik och praxis kring design av borrhålssystem under Annex 27-mötet i Lund den 7-9 november 2016
 • Föredrag om Geoenergi och den Strategiska Innovationsagendan för geoenergi hos Energimyndigheten i Eskilstuna i februari 2017
 • Workshop om den strategiska innovationsagendan för geoenergi hos Energimyndigheten i Stockholm i mars 2017
 • Föredrag om branschpraxis för borrhålssystem i Sverige på IEA ECES Annex 27 tredje expertmöte i Helsingfors i april 2017
 • Föredrag om SIA Geoenergi under NordDrill i maj 2017
 • Föredrag om Mätning och uppföljning av geoenergisystems prestanda under workshop före HPC 2017 i Rotterdam i maj 2017
 • Signhild har hållit presentation om nytt IEA HPT annexförslag om långtidsmätning och uppföljning av geoenergisystems prestanda under för HPT Exekutivkommitté i Rotterdam i maj 2017
 • Signhild har hållit presentation om IEA HPT annex om långtidsmätning och uppföljning av geoenergisystems prestanda under för svensk intressegrupp i Stockholm i juni 2017
 • Föredrag om Guide för Geoenergi under SKLs/KTHs kurs för fastighetsbranschen 25/8 2017

Publikationer

 • 10 st Nyhetsbrev
 • Två nummer av Svensk Geoenergi: nr 2/2016, november 2016 och nr 1/2017, maj 2017
 • Räftegård & Gehlin, ”Energin under mark ska upp till ytan – strategisk innovationsagenda för geoenergi”. Projektrapport med finansiering från Energimyndigheten.
 • SKLs ”Guide för Geoenergi” för offentliga fastigheter. Text- och bildmaterial färdigställt i augusti 2017. (Tryckning och utgivning oktober 2017)
 • Teknikartikel i Energi & Miljö nr 3-4 2017 om långtidsmätning av ASHRAEs huvudkontor i Atlanta, med jämförelse markvärme/luftvärmepump.
 • Referat av GSHP workshop och om GSHP-föredrag under HPC2017 i HPT Magazine 2/2017

Forskning

Bevakning:

 • Bevakning av IGSHPA Sweden International GSHP Convention på KTH i Stockholm den 15 september 2016
 • Bevakning och deltagande vid European Geothermal Congress 2016 i Strasbourg i september 2016
 • Deltagande vid KV-dagen i Göteborg den 21/10 2016
 • Deltagande vid IEA ECES Annex 27-mötet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, andra expertmötet i Lund, 7-9 november 2016.
 • Distansbevakning av ASHRAEs vintermöte 2017 i Las Vegas i januari 2017
 • Deltagande vid IGSHPA Conference 2017 i Denver i mars 2017
 • Deltagande vid IEA ECES Annex 27-mötet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, tredje expertmötet i Helsingfors, 24-26 april 2017.
 • Deltagande vid och bevakning av HPC2017 i Rotterdam i maj 2017

 

Vetenskapliga publikationer:

 • Signhild Gehlin och Olof Andersson har skrivit Country report Sweden till European Geothermal Congress 2016 i Strasbourg, September 2016.
 • Konferensartikel om värmeflödet i marken kring geoenergianläggningar tillsammans med Göran Hellström till EGC 2016 i Strasbourg, September 2016.
 • Konferensartikel tillsammans med Kristina Juhlin om större borrhålslager i Sverige baserad på Kristina Juhlins kandidatarbete om borrhålsdata i Brunnsarkivet. Presenterad av Kristna Juhlin vid IGSHPA Conference 2017 i Denver 14-16 mars 2017.
 • .

Övrigt:

 • Fortsatt ordförandeskap inom forskningsprogrammet EffsysExpand.
 • Signhild Gehlin är fortsatt deltagare och Subtaskleader tillsammans med Olof Andersson för IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålssystem som löper 2016-2019.
 • Signhild Gehlin har tillsammans med Jeffrey Spitler drivit igenom ett nytt IEA HTP annex: Annex 52 ”Long-term measurements of GSHP system performance in commercial, institutional and multi-family buildings”om mätning och långtidsuppföljning av större GSHP-anläggningar. Svenskt Geoenergicentrum kommer att vara Operating Agent och driva annexet som startar i januari 2018 och löper till december 2021. Signhild samlar en svensk intressentgrupp som vill vara med på det svenska arbetet inom ramen för annexet.
 • Signhild Gehlin har deltagit i Executive Scientific Committee för IGSHPA Conference 2017
 • Signhild Gehlin ingår i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Track 2018
 • Signhild Gehlin ingår i International Scientific Committee för Enerstock 2018
 • Geoenergicentrum har tillsammans med RISE arbetat fram en Strategisk Innovations Agenda (SIA) för Geoenergi som var klar i slutet av december 2016.
 • Geoenergicentrum har tillsammans med värmepumpsbranschen hjälpt till att ta fram ett strategiskt dokument för värmepumpbranschens framtid på uppmaning av Energimyndigheten.

Marknad

 • Fortsatt insamling och bearbetning av statistik från SGU’s brunnsregister och SVEP-statistik
 • Arbetet går vidare med riktlinjerna för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar, och ett första utkast till rapport och riktlinjedokument
 • Omarbetningen av SVEPs anvisningar för kollektorer i sjö och mark pågår och kommer att delas upp i en del för konsumenter och en del för kommersiella system.

Övrigt:

 • Fortsatt deltagande i Geotrainets styrelse (Johan Barth är kassör och representant för Svenskt Geoenergicentrum)
 • Signhild är fortsatt delegat inom RHC Platform Geothermal steering committee och har deltagit i gruppens arbete via epost och telecom.
 • Signhild är fortsatt med i INPATH-TES Technical Advisory Board (TAB) som granskar och lämnar synpunkter på projektets studiematerial för forskarstudier inom energilagring.
 • Svenskt Geoenergicentrum har bevakat SIS/CENs initiativ till ny standard för vatten- och energibrunnar som initierats av det franska standardiseringsorganet AFNOR. Svenskt Geoenergicentrum har deltagit vid SIS intressentmöte den 9/3 och har diskuterat med andra branschaktörer kring frågan för svensk del. Svenskt Geoenergicentrum har beslutat att inte delta i standardarbetet utan att satsa på Normbrunn samt arbetet inom IEA ECES Annex 27 om kvalitetssäkring av borrhålsanläggningar, där man redan är involverad och som har kommit längre med rekommendationer och best practice.

Svensk Geoenergi

Utöver debattartiklarna och föreläsningarna ger Svenskt Geoenergicentrum ut magasinet Svensk Geoenergi. Tidningen fungerar som utbildnings- och informationsplattform för alla de som diskuterar, köper, skriver om eller beslutar i frågor som rör klimat, miljö och energi.

Tidningen ges ut i ca 8 000 ex och tas positivt emot av läsarna. Den kommer ut i två nummer per år.