Råd och riktlinjer för vatten- och energiborrning

För att kunna målstyra samhällets miljöarbete har Riksdagen antagit 16 nationella mål för miljökvalitet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar på regeringens uppdrag för att samordna, följa upp och rapportera miljökvalitetsmål 3: Grundvatten av god kvalitet.

Inom ramen för målet har SGU utarbetat råd och riktlinjer för vatten- och energiborrning (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, Prop. 2000/01:130).

Kriterierna bygger på dokumentet Normbrunn-97, som gemensamt togs fram av SGU samt värmepumps- och borrbranschen. Syftet var att hjälpa konsumenter och beslutsfattare att ställa rätt krav på utförandet av en energibrunn. Dokumentet har utvecklats och accepteras idag av både bransch och myndigheter.

SGU har i samverkan med Socialstyrelsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och branschorganisationerna Geotec, Avanti och SKVP utarbetat vägledningen Normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar.