Anlita en Geotec-borrare så kan du få en typgodkänd energibrunn för geoenergi

Du kan känna dig trygg när du anlitar en borrare som är utbildad och godkänd av Geotec. Du får då en energibrunn för geoenergi som är typgodkänd av Swedcert.

Swedcert är ett neutralt, oberoende och ackrediterat organ för certifiering av personal och produkter samt för tredjepartskontroll.

Godkännandet av Geotecs energibrunn omfattar rör och rördelar som utgör kollektorn samt foderrör. Kollektorn är ett i sig typgodkänt polyetensystem som består av rör (diameter 40 mm) och rördelar som svetsas samman på fabrik. Rörsystemets övre del är avsedd att monteras i marknivå och systemets nedre del är avsedd att utgöra avslutning vid brunnens botten. Som köldbärare ska en etanol-vattenblandning användas.

I övrigt ska de krav och föreskrifter som anges i dokumentet Normbrunn -16 följas.
I Geotecs standardkonstruktion ingår följande komponenter:

1. Markförlagd kollektoranslutning
– Den delen av kollektorn som förbinder energibrunnen med husets värmepumpanläggning. Denna del av kollektorn förläggs i en grop på ett sådant sätt att den skyddas från yttre mekanisk åverkan.

2. Topplock
– Av metall eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionen anpassas efter foderrörsdiametern. Locket sätts fast så att det kan stå emot viss upptryckningskraft.

3. Kollektorslang
– Den i brunnen nersänkta delen av kollektorn som fungerar som energiuppsamlare i en komplett värmepumpanläggning. Slangen måste vara tät (provtrycks både före och efter installationen) och kunna motstå de mekaniska påkänningar som uppstår i samband med att den sänks ner i brunnen.

4. Foderrör
– Tillverkat i stål som uppfyller energibrunnsnormens krav. Foderröret ska nå ett par meter in i fast berg och skydda brunnen från att rasa ihop.

5. Tätning
– Avtätning mellan foderrör och fast berg, utförs oftast i cement. Tätningen är till för att skydda grundvattnet från eventuellt inläckage av vatten som kommer från markytan eller annat ytligare liggande vattenförande skikt.

6. Pilotvikt/bottenvikt med returböj
– Ett fabriksmonterat (helsvetsat) rörstycke helt ingjutet i bottenvikten som hjälper vid installation av kollektorn (rätar ut slangen och “drar ner den” i brunnen). Vikten anpassas efter kollektorlängden – ju längre kollektorslang desto högre vikt.