VD: s kommentar

Jag upplever att många av de entreprenörer som är verksamma inom den här branschen har haft ett hektiskt år. Orderböckerna är på många håll fulla och det ligger mer bakom hörnet. Inom de tre stora segmenten; geoenergi-, vatten- och grundläggningsborrning är efterfrågan stor. Tendensen är större geoenergientreprenader, mer vattenborrning i spåren av torkan och stora investeringar i infrastrukturen. Men allt är inte bara positivt.

En av de största negativa händelserna inträffade i somras när Konkurrensverket valde att lägga ner sin överklagan av Tingsrättens dom i Växjöfallet.

Växjö kommun som äger det lokala fjärrvärmebolaget till 100 procent och som har satt upp krav att i vissa områden är det ENBART den lokala fjärrvärmen som är tillåten. Konkurrensverket drev och förlorade målet i Stockholms Tingsrätt. Domen föll i slutet av november 2015. Anledningen var rätt speciell och visar på vissa brister i lagstiftningen. Lite raljant och förenklat skulle man kunna säga att eftersom inte kommunen bedrev vare sig brunnsborrning eller installerade värmepumpar fanns det ingen konkurrerade verksamhet, och därmed inget fel i agerandet från kommunen. Överklagandet från Konkurrensverket kom omedelbart. Men…..

Domen som i samband med att överklagan lades ned. Därmed vann domen laga kraft och kan nu skapa ett prejudikat för kommuner att inrätta fjärrvärmeområden och därmed förbjuda all konkurrens med andra energileveranser.

Jag tror inte på Växjös sätt att hantera sin omgivning. När det gäller en av de största utgifterna ett hushåll har, måste den enskilde individen ha rätt att få råda över sin energileverans. Och konkurrens MÅSTE ske på lika villkor.

Nu är inte sista ordet sagt i Växjöfallet. Vi är några branschaktörer som arbetar med fallet, men vi återkommer i frågan.

Det finns mycket positiva signaler också. Inte minst från grundläggningssidan där marknaden prata om att det varken finns kompetens eller kapacitet att få tag på de närmsta åren, om de projekt som är tänkta att göras blir verklighet. Även för geoenergin finns det positiva signaler. Politiker och myndigheter nämner allt oftare geoenergin som en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Där är Geotecs satsning på Svenskt Geoenergicentrum helt rätt.

Idag har Svenskt Geoenergicentrum ett fint samarbete med Energimyndigheten om geoenergi, innehar ordförandeposten i Effsys Expand, har ett tätt samarbete med SP, Sveriges Forskningsinstitut, om en innovationsagenda och har därtill fått ett uppdrag av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att ta fram en handledning i geoenergi för SKL:s medlemmar. Hedrande och ett kvitto på att Svenskt Geoenergicentrum har satt sin prägel på den allmänna kompetensen i samhället.

Vår förening fortsätter att växa. Ju fler som upphäver sin röst, desto fler nya och bra infallsvinklar kan vi som förening ta till oss och arbeta efter.

Fler medlemmar föder också att fler leverantörer är intresserade att samarbeta och det är precis så vi önskar att Geotec skall fungera. Som en arena inom borrbranschen. Ett nätverk där vi kan diskutera och utveckla teknik, samarbeta runt utbildningar och kunna påverka den industri som vi är knutna till.

Geotec påverkar och arbetar för hela borrbranschen. Det görs med en övertygelse om att vi förser samhället med livsmedel, säker infrastruktur och hållbara energisystem.

Lund 2016-11-09

Generell information

Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Våra medlemmar utför samtliga typer av borrningar; diamantborrning, vattenborrning, energiborrning, grundförstärkning och styrd borrning.

Geotec har totalt 94 medlemmar, varav nio i Norden och två i Baltikum. Under året utökades medlemsskaran med fyra nya medlemmar, två i respektive medlemskategori. Därtill har föreningen tre hedersmedlemmar.

Föreningen har som uppgift att driva frågor som ligger i medlemmarnas intressen. Det handlar företrädelsevis om vattenborrning och energiborrning men även för branschen viktiga frågor som säkerhet, utbildning och teknik.

Till föreningens förfogande finns ett nätverk av medlemmar och leverantörer som träffas och samarbetar i olika forum men framförallt bedriver Geotec ett aktivt marknadsföringsarbete för borrbranschen där vi som organisation syns och deltar i debatten.

Geotec fungerar också som remissinstans till ex SGU, Boverket, Länsstyrelsen, Regeringen och Energimyndigheten i viktiga frågor. Vi kan därigenom ytterligare påverka våra myndigheters beslut.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:

Ledamöter
Martin Åström
Rolf Borrås, ordförande
Jan Berglund
Björn Jonsson
David Johansson
Gunilla Sverkersson
Suppleanter    
Fredrik Ahlqvist, vice ordförande
Emrik Eklund

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, Rolf Borrås, v. ordförande Björn Jonsson och VD Johan Barth.

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret varav tre i samband medlemsmöten. Arbetsutskottet har haft fler icke protokollförda möten.

 

Tekniska kommittén

Geotecs tekniska kommitté arbetar med frågor som dels kommer från medlemmarna och dels från leverantörerna. Det kan röra sig om tester av nya produkter eller utveckling av metoder som underlättar borrarens vardag. Tekniska kommittén har bestått av Rolf Borrås, Anders Jonsson, Tord Carlsson, Per Swartling, Thomas Apelgård och Tomas Rehn. Sammankallande har varit Johan Andersson. Tekniska kommittén hade under året fyra möten där huvuddiskussionerna har handlat om nya dimensioner vid foderrörsborrning före at kunna möta efterfrågan på djupare borrhål, testerna av en ny hammare från Atlas Copco, upprätthållande av kvalitet vid vattenborrning, brandklassningens betydelse, plastkopplingar, kloridmätning vid borrning, borrkaxproblematiken och slangbrottsventiler.

 

Medlemsmöten
Geotec har även i år haft tre medlemsmöten; Årsstämman i november i Uppsala, leverantörsmötet på Aeroseum i Göteborg och sommarmötet på Island. Samtliga möten har varit mycket välbesökta och uppskattade. När vi samlas till våra möten är vi oftast runt 80-100 personer vilket vi tar som kvitto på att föreningen fungerar som utbildare och som nätverkande instans.

Omvärldsbevakning

Under året har Geotec deltagit på Atlas Wellltechs öppna hus, Kyl & Värmepumpsdagen, Värmdöpumpens Kunskapsdag, besökt Grundvattendagarna, varit utställare på Geoenergidagen, besökt Entreprenadexpo i Borgeby, NordBygg 2016, Vattenletning på Stora Karlsö, Geotrainetmöte i Bryssel och Almedalsveckan.

Genomförda utbildningar

För medlemmarna

Under året har medlemmarna haft möjlighet att få ökade kunskaper bland annat i samband med våra medlemsmöten. De föreläsningar/utbildningar som har genomförts har varit:

 • Sveriges Byggindustriers utbud
 • Elektrosvetsutbildning
 • AB/B certifiering – utbildningspaket

Externa

Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrentreprenör. Under det gångna året hade utbildningen 13 elever. Både Arbetsförmedlingen och Geotec är mycket nöjda med resultatet. Utbildningen bedrivs under 32 veckor varav 11 är praktik i företag. Utbildningsorten är belägen mellan Lund och Malmö.

Den borrigg som Geotec äger används under utbildningen under flera veckor. Under året har en kärnborrningsutrustning inköpts, så att nu kan eleverna få lära sig att utföra skruv-, hammar-, spol- eller kärnborrning. Mångsidigheten i utrustningen ser vi som en stor styrka när vi bedriver våra utbildningar.

 

Representation

Geotec har haft representation i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens styrelse genom VD, Johan Barth.

Föreningen driver och administrerar FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, där även Johan Barth är styrelseledamot. FAB hade under verksamhetsåret ett möte i norska Molde där Statens Vegvesen utförde undersökningsborrning inför en djup och lång tunnel under en fjord och möte ett i Skellefteå där Björkdalsgruvan besöktes.

Geotec sitter med i SGU:s råd för Samhällsplanering, där olika parter från näringslivet träffas två gånger per år.

Geotec har också ett engagemang i Sveriges Byggindustrier där Johan Barth representerar i Branschregionrådet.

Genom att vara deltagare i Lunds Universitets Utbildningsnämnd, har föreningen en möjlighet att aktivt påverka och diskutera utbildningen inom den Naturvetenskapliga fakulteten.

När Geologiska Institutionen hade arbetsmarknadsdag, var Geotec på plats och pratade borrningsteknik och geoenergi.

Ur det Europeiska projektet Geotrainet där Geotec tidigare representerar Sverige, har det nu bildats en organisation med sitt säte i Belgien. Organisationen går ut på att skapa en gemensam utbildningsplattform för geoenergi och för att harmonisera kunskap och utbildning inom geoenergi. Svenskt Geoenergicentrum har därmed också tagit över representationen.

Borrsvängen

Vår branschtidning har utgetts fyra gånger under verksamhetsåret. Tidningen har ca 5 000 mottagare och betydligt fler läsare hos borrentreprenörerna i Sverige och är en av de bättre portalerna för Geotec mot branschen. Tidningen är gratis och varje nummer finns att gratis ladda ner från geotecs hemsida, www.geotec.se/borrsvangen

Tidningen har under året i korthet behandlat:

Nr 3-2015 I Fokus: SGU – Med geologin i samhällets tjänst, kärnborrning i Östersjön, sommarmöte i marin miljö, Riksriggen på Gotland, ROT-avdrag, Profilen – Peggy Lerman, Företaget – Roslagsbrunnar

Nr 4-2015 I Fokus: Säkerhet, referat från årsstämman, Växjödomen, Nolltolerans mot arbetsplatsolyckor – Sveriges Byggindustrier, Nytt om personaliggare, ID06, valet av rätt kollektor, nya riktilnjer om TRT, Blivande borrarelever, Profilen – Kjell Ekermo, Nibe, Företaget – Team PTL

Nr 1-2016 I Fokus: Borrtillstånd – Så dyrt kan det bli, kommuner om Växjödomen, kvartsdamm, Växjödomen i detalj, Borrarutbildningen, Parallellt eller seriekopplat borrhål? Ny studie, en borransökans väg hos kommunen, strategisk Innovationsagenda, Profilen: Jan Sundberg, Företaget: Järvsö Borr

Nr 2-2016 I Fokus: Branschgrannar, grundvattensituationen i landet – sinande brunnar, Besiktning av tryckkärl, leverantörsmötet, hur mår vår diesel? Årets Borrare, våra Nordiska grannar, Profilen: Anders Lind, Hercules, Företaget: Askersunds Brunnsborrning.

Brunnsforum

Geotec bedriver ett frågeforum på vår hemsida, www.geotec.se .

Ves som vill ställer frågor och vi svarar efter förmåga. Allt som rör brunnar och borrning.

ISO

Flera medlemsföretag och avtalsleverantörer fortsätter att utbilda sig och klara av kraven för ISO-certifieringen. En stor del av våra medlemsföretag har valt att certifiera sig enligt samtliga tre system, kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Viljan att certifiera företagen är stor och vi tar det som ett tecken på att man från branschen sida vill lyfta företagen till en högre nivå och att man är medveten om omgivningens krav.

NordDrill

Arbetet med NordDrill har fortsatt under året och mässan kommer att breddas till nästa gång då Svensk Grundläggning deltar.

Elmia driver mässan med samarbetsparter i de Nordiska Branschorganisationerna MEF, Poratek, Avanti, Geotec, Föreningen af Danske Brøndborare och Svensk Grundläggning.

Mässan lockade 2015 ca 700 besökare per dag och för att vara första gången den genomfördes, var den väldigt lyckad. Under året har mässgruppen haft möten för att planera nästa event, NordDrill 2017, som planeras till 11-12 maj.

Geotec och Universitet/Högskola

Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig del av Geotecs verksamhet. Vi ser den här verksamheten som allt viktigare. Geotec undervisar på två kurser på Lunds Universitet och två på KTH. Därtill genomfördes ett undervisningstillfälle för studenterna på Alnarp och landskapsarkitekterna.

Examensarbeten med Lunds Universitet

Under verksamhetsåret har Geotec handlett ett examensarbete som behandlat rensningsmetod av filterbrunnar med hjälp av Vibro-teknik. Resultatet har inte kunnat redovisat under det beskrivna verksmahetsåret.

Geotec i media

Geotec har under verksamhetsåret synts i media genom annonsering, reportage, egna artiklar och debattartiklar. I den allt mer digitala värld vi lever i har vi medvetet dragit ner på den tryckta annonseringen med förmån för en större satsning att synas mer i sociala media.

Vi har funnits med i:

 

Annonser                                                                    

Bofast

Allt om Villor och hus

Bergs & Bruks

Gård o Torp

Allt om fritidshus

Fastighetstidningen

Allt om Trädgård

Villafakta

Debattartiklar

Svenska Dagbladet – ”Kommuner låser in energikonsumenter”

Svenska Dagbladet – ”Stoppa monopol på fjärrvärme”

Pressmeddelanden

2015-11-26 Debatt: Kommuner låser in konsumenter i fjärrvärmenäten

2016-06-28 Växjö i Visby! Almedalsseminarium om kommunmonopol

2016-06-30 Stoppa monopol på fjärrvärme

Redaktionella artiklar

Dagens Industri

Svenska Dagbladet

Villafakta

Internet

Utöver hemsidan exponeras Geotec och vår verksamhet på:

MyNewsdesk

Facebook

svenskgeoenergi.se

borrsvangen.se

svensktgeoenergicentrum.se

Twitter

LinkedIn

Worldpress

Wikipedia

rotavdrag.se

Föreläsningar

Urban Magma, Kristianstad

Borrning och problemlösning för miljöhandläggare i Jämtlands län

Föreläsningarna om geoenergi sköts i allt större utsträckning av Svenskt Geoenergicentrum och Signhild Gehlin.

Därutöver har Geotec sponsrat Geologins dag, Barncancerfonden och WaterAid.

Almedalen

Geotec arrangerade i samarbete med Dagens Industri ett seminarium som stod över möjligheten att arrangera ett seminarium på Almedalen det här året till förmån för en mer kraftig satsning 2016. Vi besökte flera seminarier under veckan, och det är tydligt at det finns et stort fokus på energifrågor och ett hållbart samhälle. Almedalen är för oss en viktigt kontaktyta mot fårt nätverk och de politiker och organisationer som påverkar energisverige och det är viktigt att vara där.

Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum, som Geotec startade i mars 2013, har till uppgift att stå för den samlade geoenergikunskapen i samhället, erbjuda information och utbildningar om geoenergi och arrangera geoenergibranschens årliga mötesplats Geoenergidagen.

Under verksamhetsåret har arbetet med näringslivskontakter, myndigheter och forskare fortsatt, för att skapa samling kring geoenergibranschen. Geoenergicentrum har nått ut till allmänhet, myndigheter och organisationer, genom nyhetsbrev, seminarier, hemsida och artiklar. Geoenergicentrum har nu 13 st Stödjande företag och ca 120 intressentföretag.

Geoenergicentrum har bjudits in och deltagit i evenemang och arbetsgrupper, informationsutbyte kring forskning och utveckling i Sverige och utomlands. Dialog har fortsatt med Energimyndigheten om Svenskt Geoenergicentrums engagemang i IEAs Implementing Agreement Energy Conservation through Energy Storage (IEA IA ECES), som koordinerar forskning och utveckling inom energilagring.

Hemsidan

Antalet besökare på www.geoenergicentrum.se håller sig på drygt 1000 per månad. Hemsidan uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Geoenergidagen

Geoenergidagen 2015 arrangerades den 5-6 oktober i Kistamässan. Antalet deltagare uppgick till 78 under Geoenergidagen och 55 under workshopen och 56 under middagen. var 88 personer närvarande under de två dagarna.

Carrier, Geotec, FBB, Malmberg, AQS, Mitsubishi Electric, Energy Machines, Sweco och Rototec ställde ut.

 

Utbildning

En central del Geoenergicentrums verksamhet är de kurser som vi erbjuder. Under året har 6 kurser på olika nivåer genomförts

Föredrag

 • Geoenergi i världen under Geoenergidagen 2015
 • Geoenergi i världen under KV-dagen den 16 oktober
 • Panel om geoenergi under Kungliga Vetenskapsakademiens workshop 19 oktober
 • Geoenergi och djupgeotermi på Äspölaboratoriets workshop i november
 • Geoenergicentrums verksamhet under Geotecs årsstämma i Uppsala i november
 • Värmen och kylan under våra fötter under Energirikets konferens i Finspång den 9 december
 • Presentation av artikeln om skandinaviska erfarenheter av djupare borrhål vis ASHRAEs vintermöte i Orlando 26 januari
 • Key note speaker om geoenergi i de nordiska länderna under Nordic Geological Winter Meeting i Helsingfors 15 januari
 • Borrhålsdjup under Nordbygg, 6 april
 • Borrhålsteknik i Sverige samt svenska lagar och regelverk som påverkar geoenergianläggningar, under Annex 27-mötet i Horsens, Danmark, 2-4 maj
 • Geoenergimarknaden i Sverige och internationellt hos Energy Machines den 16 juni
 • Geoenergicentrums verksamhet under Geotecs medlemsmöte i Reykjavik den 1-4 september

Publikationer

 • 8 st Nyhetsbrev (oktober, november, januari, februari, mars, april/maj, juni, juli/augusti)
 • Svensk Geoenergi nr 2/2015, oktober
 • Svensk Geoenergi nr 1/2016, maj
 • ”Så värmer vi våra hus om 50 år” i Energi & Miljö nr 7-8/2016
 • ”Hur djupt ska det vara” i KYLA+ nr 6/2016

 

Övrigt

 

 • Geoenergicentrums twitterkonto (@SGehlin) har nu 98 följare.
 • Svenskt Geoenergicentrum LinkedInprofil har 68 följare.

 

Forskning

Bevakning:

 • Deltagande vid uppstartsmöte för IEA ECES Annex 27 om BTES och kvalitetssäkring, München 12-14 oktober.
 • Deltagande vid uppstartsmöte för IEA ECES Annex 30 om energilagring, Stockholm 29-30 oktober
 • Deltagande och bevakning under ASHRAE Winter conference i Orlando, januari 2016.
 • Deltagande vid Nordic Geological Winter Meeting i Helsingfors, januari 2016
 • Deltagande vid IEA ECES Annex 27-mötet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, första expertmötet i Horsens, Danmark, 2-4 maj 2016.
 • Distansbevakning av Clima 2016 i Danmark i maj

 

Vetenskapliga publikationer:

 • Artikel om skandinavisk erfarenhet av borrhål djupare än 300 m, till ASHRAE Winter Meeting 2016, Orlando 23-27 januari 2016. Skriven tillsammans med professor Jeffrey D Spitler och docent Göran Hellström. Artikeln är godkänd för publikation och presentation i januari 2016.
 • Signhild Gehlin och Olof Andersson har skrivit Country report Sweden till European Geothermal Congress 2016 i Strasbourg.
 • Konferensartikel om värmeflödet i marken kring geoenergianläggningar tillsammans med Göran Hellström till EGC 2016.

Övrigt:

 • IEA ECES har startat ett nytt Annex 27 om borrhålslager och kvalitetssäkring. Geoenergicentrum har fått finansiering från Energimyndigheten för deltagande där Signhild Gehlin och Olof Andersson (Geostrata) är subtask leader.
 • Signhild Gehlin har blivit utnämnd till ordförande för Energimyndighetens forskningsprogram EffsysExpand sedan 1 januari 2016.
 • Geoenergicentrum har tillsammans med SP fått beviljat anslag från Energimyndigheten för att arbeta fram en Stratergisk Innovations Agenda (SIA) för Geoenergi under 2016.
 • Geoenergicentrum har tillsammans med värmepumpsbranschen hjälpt till att ta fram ett strategiskt dokument för värmepumpbranschens framtid på uppmaning av Energimyndigheten.

Marknad

 • Fortsatt insamling och bearbetning av statistik från SGU’s brunnsregister och SVEP-statistik
 • Branschpraxis för TRT är färdig och publicerad på Geoenergicentrums hemsida.
 • Arbete pågår med riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergilager.
 • Snabbremiss har varit ute kring omarbetning av SVEPs anvisningar för kollektorer i sjö och mark, och svaren sammanställs och bearbetas.

Övrigt:

 • Geoenergicentrum har lämnat in omfattande revisionsförslag på SGUs rapport om Geoenergi
 • Svenskt Geoenergicentrum har fått i uppdrag av SKL/Offentliga Fastigheter att skriva SKLs skrift Guide till Geoenergi för offentliga fastigheter med projektstart oktober 2016 och projektslut i mars-april 2017.
 • Signhild Gehlin har blivit invald i Renewable Heating and Cooling Geothermal Platform steering committée och har deltagit i gruppens arbete.
 • Signhild Gehlin deltar i projektet INPATH-TES TAB som syftar till att ta fram ett internationellt samordnat basutbildningsprogram för forskarstuderande inom energilagring. Signhild kommer att bidra med synpunkter och granskning av de delar som relaterar till undermarkslagring.
 • Fortsatt deltagande i Geotrainets

Svensk Geoenergi

Utöver debattartiklarna och föreläsningarna ger Svenskt Geoenergicentrum ut magasinet Svensk Geoenergi. Tidningen fungerar som utbildnings- och informationsplattform för alla de som diskuterar, köper, skriver om eller beslutar i frågor som rör klimat, miljö och energi.

Tidningen ges ut i ca 8 000 ex och tas positivt emot av läsarna. Den kommer ut i två nummer per år.