VD: s kommentar

VD: s kommentar

En summering av året som har gått är alltid ett kapitel som är lite svår. Var skall vi börja? Och känslan brukar alltid vara den samma när jag är klar. Från en tomhet till en känsla av tillfredställelse. För när jag går igenom verksamhetsberättelsen slås jag av att vi lyckas uträtta mycket med förhållandevis lite resurser. Och vår verksamhet ger avtryck – precis som den skall.

En stor framgång var att det borrstopp som Stockholms Stad införde kunde efter ett samverkansprojekt mellan organisationerna Geotec, Avanti och SKVP hävas. Tjänstemännens tankar om hur borrtillstånden skulle behandlas föll inte politikerna i smaken när allt kom upp till ytan. Även om det fortfarande finns ett motstånd kvar inom förvaltningarna, visar händelsekedjan att det finns möjligheter att påverka.

Vi har upplevt en av de varmaste somrar i människominne. Vattenbristen som följde kom inte som en överraskning men effekterna av den blev nog större än vad många förutsåg. Aldrig förr har väl SGUs personal frekventerat TV-sofforna såsom denna sommar. Och följderna av torkan förföljer oss fortfarande även efter att nederbörden faktiskt har börjat falla och temperaturerna fallit till mer igenkännliga nivåer. Till exempel när lantbrukarna tvingas förändra sin produktion eftersom det uppstått brist på foder till djurhållningen. Torkan har också lett till att myndigheter och kommuner har fått upp ögonen för sårbarheten i de resurser som finns, och även vilken beredskap man har för vattentäkterna.

Även inom geoenergisidan är efterfrågan stor. Nyetableringar i bostadskomplex, energirenovering i miljonprogramsområden och inte minst det nyvaknade intresset för högtemperaturlager och kombinationerna med Fjärrvärmesystem. Det borras och installeras geoenergisystem som aldrig förr och det är fler och fler större och djupare system som sätts i drift

Det är inte längre den traditionella bergvärmeinstallationen som är basen utan de riktiga geoenergisystemen, där effektiviteten och ekonomin blir än tydligare.

För er borrentreprenörer har det här sammantaget betytt att era tjänster har varit hett eftertraktade. Hur vädersystemen kommer att röra sig under nästa år är ännu höljt i dunkel, men min profetia är att det kommer bli ytterligare ett hett år för borrföretagen.

Framtiden är som vanligt oviss, men jag våga ändå påstå att det med stor sannolikhet kommer att bli stora förändringar för föreningen under 2019. Till det positiva. Samtalen med kollegorna inom Avanti har gått in i ett nytt skede och allt talar för att det blir en lyckad sammanslagning av organisationerna. Det är två lag som skall bilda ett starkt, och det kommer att bidra positivt till vår bransch i många avseenden. Det ser vi fram emot!

Geotec påverkar och arbetar för hela borrbranschen. Det görs med en övertygelse om att vi förser samhället med livsmedel, säker infrastruktur och hållbara energisystem.

Lund 2018-11-06

Johan Barth

Generell information

Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Våra medlemmar utför samtliga typer av borrningar; diamantborrning, vattenborrning, energiborrning, grundförstärkning och styrd borrning.

Geotec har totalt 86 medlemmar, varav sju i Norden och två i Baltikum. Utöver detta har föreningen tre hedersmedlemmar.

Föreningen har som uppgift att driva frågor som ligger i medlemmarnas intressen. Det handlar företrädelsevis om vatten- och energiborrning men även för branschen viktiga frågor som säkerhet, utbildning och teknik.

Till föreningens förfogande finns ett nätverk av medlemmar och leverantörer som träffas och samarbetar i olika forum men framförallt bedriver Geotec ett aktivt marknadsföringsarbete för borrbranschen där vi som organisation syns och deltar i debatten.

Geotec fungerar också som remissinstans till ex SGU, Boverket, Länsstyrelsen, Regeringen och Energimyndigheten i viktiga frågor. Vi kan därigenom ytterligare påverka våra myndigheters beslut.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:

Ledamöter
Fredrik Ahlqvist, ordförande
Björn Jonsson, vice ordförande
Martin Åström
Jan Berglund
David Johansson
Emrik Eklund

Suppleanter
Annika Carlsson
Thomas Rehn

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, Fredrik Ahlqvist, vice ordförande Björn Jonsson och VD Johan Barth.

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret varav två i samband medlemsmöten. Arbetsutskottet har haft fler icke protokollförda möten.

Tekniska kommittén

Geotecs tekniska kommitté arbetar med frågor som dels kommer från medlemmarna och dels från leverantörerna. Det kan röra sig om tester av nya produkter eller utveckling av metoder som underlättar borrarens vardag. Tekniska kommittén har bestått av Rolf Borrås, Anders Jonsson, Tord Carlsson, Per Swartling, Thomas Apelgård och Gustav Esbjörnsson. Sammankallande har varit Johan Andersson. Tekniska kommittén hade under året tre möten där huvuddiskussionerna har handlat om kronor med längre stift, nya hammare från Atlas Copco, borrkaxproblematik, borrstänger med innerrör, utslitna borrkronor, slangbrottsventiler, brandklassning av markslang, direktiv för användandet av mekaniska plastkoppling mm.

Medlemsmöten
Geotec har även i år haft endast två medlemsmöten; Årsstämman i november i Stockholm på Rönneberga gård, samt det välbesökta vintermötet i Sälen i mars.

På vintermötet röstade föreningen med mycket stor majoritet för Måldokumentet som beskriver samgåendet mellan Avanti och Geotec. Det var en historisk röstning och därmed inleddes också det mer handfasta arbetet med sammanslagningen.

Den stora efterfrågan på borrtjänster i branschen ligger till grund till att vi ställde in det planerade sommarmötet på Gotland eftersom för få hade tid att delta. Vanligtvis är våra medlemsmöten välbesökta, oftast runt 80-100 personer vilket vi tar som kvitto på att föreningen fungerar som utbildare och som nätverkande instans.

Verksamhet i korthet

 • Föredrag på ”The Underground Space Challenge” i Oskarshamn, en konferens om Äspölaboratoriets möjligheter som forskningsplattform.
 • Flertalet möten med representanter från Avanti för att ta fram ett underlag för samgåendet mellan föreningarna.
 • Gett flera föreläsningar för styrelser, både inom branschen, men även hos kunder.
 • Gett föreläsningar på två kurser på KTH.
 • Ställt ut och deltagit på Geoenergidagen.
 • Medverkat inom ett utvecklingsarbete inom Sveriges Byggindustrier.
 • Deltagit vid tre möten i ”Rådet för Samhällsberednad” på SGU.
 • Deltagit i styrelsearbetet inom Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, SKVP.
 • Deltagit i styrelsearbetet inom Svensk Grundläggning
 • Deltagit i styrelsearbetet i Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, FAB
 • Medverkat vid ett seminarium i Stockholm om undermarksbyggnation arrangerat av SGF
 • Drivit ett arbete tillsammans med Svensk Grundläggning om besiktning av borriggar
 • Drivit ett arbete tillsammans med SVEMIN om nya utbildningsplattformar för borrbranschen.
 • Föreläst på värmepumpsdagen i Helsingfors, arrangerad av SULPU.
 • Föreläst för Skara Energi om potentialen med geoenergi i Fjärrvärmenäten.
 • Avslutat en borrutbildning och upphandlat en ny med Arbetsförmedlingen.
 • Arrangerat en jubileumsresa till Kuba
 • Deltagit i ett energiöverspännande nätverksforum, Altinget under fyra tillfällen.
 • Undervisat blivande geologer och miljövetare på två olika kurser på Lunds Universitet.
 • Innehar vicepresidentskap i Geotrainet.
 • Deltagit i en paneldebatt i Nordic Clean Energy week i Malmö.
 • Deltagit och arrangerat i ett FAB-möte.
 • Träffat och inlett en konstruktiv dialog med MSB om geoenergisystemens brandfarlighet.

Jubileumsresa

Föreningen fyllde 40 år 2017. För att fira detta genomfördes en resa till Kuba. Flera dagar i Havana men också en intressant rundresa i jordbrukslandskapet och klassiska stopp som Grisbukten, Trinidad och Varadero ingick. Ca 40 personer följde med på resan.

Genomförda utbildningar

För medlemmarna

Föreningens medlemmar har tagit ett beslut att senast vid utgången av 2018 skall det finnas minst en B-certifierad borrare på varje borrigg som opererar inom vatten- och energiborrning. Med anledning av det arrangerade föreningen en utbildning till B-certifiering.

Externa

Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrtekniker. Under det gångna året hade utbildningen 12 elever. Anledningen till det låga antalet ligger i Arbetsförmedlingens eget system som vi tyvärr upplever brister i. Utbildningen bedrivs under 32 veckor varav 11 är praktik i företag. Utbildningsorten är belägen mellan Lund och Malmö. Under året har ett nytt avtal förhandlats fram mellan Arbetsförmedlingen och Geotec. Ny utbildningsort kommer att bli Uppsala från och med 2019.

Representation

Geotec har haft representation i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens styrelse genom VD, Johan Barth.

Föreningen driver och administrerar FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, där även Johan Barth är styrelseledamot. FAB hade under verksamhetsåret ett möte i Stockholm då Slussenprojektet och grundläggning var i fokus.

Geotec sitter med i SGU:s råd för Samhällsplanering, där olika parter från näringslivet träffas två gånger per år.

Geotec har också ett engagemang i Sveriges Byggindustrier där Johan Barth representerar i Branschregionrådet.

Johan Barth valdes in som suppleant i SAFE (Svensk Grundläggning)s styrelse. Geotec är medlem i SAFE sedan ett par år tillbaks och de är medlemmar i Geotec. Samarbete är mycket gott och vi har några gemensamma och viktiga projekt tillsammans.


Borrsvängen

Vår branschtidning har utgetts fyra gånger under verksamhetsåret. Tidningen har ca 5 400 mottagare och betydligt fler läsare hos borrentreprenörerna i Sverige och är en av de bättre portalerna för Geotec mot branschen. Tidningen är gratis och varje nummer finns att gratis ladda ner från geotecs hemsida, www.geotec.se/borrsvangen

Tidningen har under året i korthet behandlat:

Nr 3-2017 I Fokus: Utbildning och certifiering, Högtryck i branschen, Vatten på Fårö, Utbildningen, Profilen – Roland Netterlind, Företaget – ABUB

Nr 4-2017 I Fokus: Borrstoppet i Stockholm, referat från årsstämman, besiktning av borriggar, Forskning i bergets djup, Profilen- Ulf Domeij, Företaget – Jan Lundblad AB

Nr 1-2018 I Fokus: Sveriges Byggindustrier, Vattnet tillbaka, Borrstoppet hävt, Geopraktisk, Profilen: Catharina Elmsäter-Svärd, Företaget: Brunnsborrarna i Östersund

Nr 2-2018 I Fokus: Råd och Riktlinjer, Kartläggning av grundvatten, Geotec förstärker, Samgåendet, Profilen: Ingegerd Rosborg, Företaget: Bredareds Brunnsborning

Borrsvängen finns på webben med en egen sida, www.borrsvängen.se. Anledningen är att Geotec ser möjlighet att sprida informationen om vår bransch ännu mer.

Borrsvängens annonsörer får därmed i webbversionen ytterligare en yta att nå både Borrsvängens läsare och en bredare publik som inte läser den tryckta tidningen.

Eftersom geotec.sehar hög ranking i sökmotorerna når vi enkelt ut till en bredare publik samt att vi kan publicera exklusiva nyheter.


Brunnsforum

Geotec bedriver ett frågeforum på vår hemsida, www.geotec.se.

Ves som vill ställer frågor och vi svarar efter förmåga. Allt som rör brunnar och borrning.


ISO

Flera medlemsföretag och avtalsleverantörer fortsätter att utbilda sig och klara av kraven för ISO-certifieringen. En stor del av våra medlemsföretag har valt att certifiera sig enligt samtliga tre system, kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001.


Ny personal

I april tillträdde Joakim Hjulströmposten som Teknisk kommunikatör. Joakim är geolog i grunden har ett förflutet från geoenergibranschen. Utredningar och teknisk support är de främsta arbetsuppgifterna initialt. Det är ett väldigt välbehövligt tillskott och han är varmt välkommen!!


Geotec och Universitet/Högskola

Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig del av Geotecs verksamhet. Vi ser den här verksamheten som allt viktigare. Geotec undervisar på två kurser på Lunds Universitet och två på KTH.

Via Svenskt Geoenergicentrum ges också en hel kurs på Luleå Tekniska Universitet, med inriktning på Geoenergi.


Geotec i media

En medveten strategi från Geotec har varit att dra ner på den traditionella annonseringen för att i stället satsa på sociala media. Vi upplever att det har fått nog så bra genomslagskraft och till en bråkdel av priset. På detta sätt kan vi kanalisera och rikta vår information betydligt bättre.

 

Annonser                                                                    

Villafakta, två nummer

Redaktionella annonser

Dagens Industri – Tema Energi, 22 nov 2017

Dagens Industri – Tema Energi, 20 mars 2018

Dagens Industri – Affärer i norr, 5 april 5 april 2018

Dagens Nyheter – Tema Industri, 2 maj 2018


Internet

Utöver hemsidan exponeras Geotec och vår verksamhet på:

MyNewsdesk

Facebook

svenskgeoenergi.se

borrsvängen.se

svensktgeoenergicentrum.se

Twitter

LinkedIn

Worldpress

Wikipedia

rotavdrag.se

borrsvängen.se


Sponsring

Geotec sponsrar Geologins dag och Barncancerfonden.

Därutöver har Geotec bidragit med borrhålen på Vägverkets testanläggning i Östersund för att se om geoenergi kan användas för att motverka halka.


Almedalen

Tillsammans med Svenskt Geoenergicentrum genomförde Geotec ett mingel på Almedalen. Efter en kort introduktion till gästerna, som var ett 50-tal till antalet och med väldigt stor professionell bredd, fick samtliga genomföra en tipsrunda på ämnet geoenergi, innan man fick fortsätta med annat. Från vår sida var det mycket lyckat och det knöts många bra kontakter.


Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum, som Geotec startade i mars 2013, har till uppgift att stå för den samlade geoenergikunskapen i samhället, erbjuda information och utbildningar om geoenergi och arrangera geoenergibranschens årliga mötesplats Geoenergidagen.

Under verksamhetsåret har arbetet med näringslivskontakter, myndigheter och forskare intensifierats, och har befäst sin position inom geoenergibranschen.

Allt oftare citeras och hänvisas information till Svenskt Geoenergicentrums alster, inte minst den Strategiska Innovationsagendan (2017) eller Guide för Geoenergi (2017).

Geoenergicentrum når ut till allmänhet, myndigheter och organisationer, genom nyhetsbrev, seminarier, hemsida och artiklar.

Svenskt Geoenergicentrum är ägt och finansierat av Geotec men stöds av ca 15 viktiga företag, som därmed också åtnjuter förmåner och rabatter. Tack vare dessa stödjande företag kan Svenskt Geoenergicentrum fortsätta med oförändrad intensitet.

Svenskt Geoenergicentrums vision antogs under året och den lyder:

”Svenskt Geoenergicentrum skall vara det självklara valet för den som är i behov av information och utbildning inom geoenergi. Den information som organisationen sprider, skall ha vetenskapligt stöd eller komma från väl beprövad erfarenhet. Organisationen ska bidra till kunskapsuppbyggnad och kontaktskapande inom geoenergiområdet nationellt och internationellt.”


IGSHPA

Svenskt Geoenergicentrum närvarade under IGSHPA Swedens årsmöte i juni 2018


Geoenergidagen

Geoenergidagen 2017 arrangerades den 29-30 september 2017 i Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmsmässan. Antalet anmälda deltagare uppgick till 76 under Geoenergidagen och 42 under workshopen och 60 under middagen. Totalt var 86 personer anmälda under de två dagarna. 12 st utställare fanns på plats under dagarna: AQS, Energy Machines, Enrad, FBB, Geotec, Gerox, Malmberg, MuoviTech, Nibe, SENS och Tranter ställde ut.


Utbildning

En central del Geoenergicentrums verksamhet är de kurser som vi erbjuder. Geoenergicentrums kursprogram 2017-2018 har marknadsförts i nyhetsbrev, mejlutskick, på hemsidan, Slussen.biz, Borrsvängen, Svensk Geoenergi och via SKVP och Facebook och Twitter och LinkedIn.

Under året har fem kurser på olika nivåer genomförts och därutöver tre externa på olika utbildningsinstanser.


Föredrag

Svenskt geoenergicentrum föreläser aktivt om geoenergi på olika instanser. Ett axplock:

 • Presentation av Guide för Geoenergi för SKLs ledningsgrupp den 20/9
 • Föredrag om stora geoenergisystem i världen under Geoenergidagen 2017 i 29/9
 • Föredrag om geoenergimarknaden i Sverige och världen för näringslivsrepresentanter i oktober
 • Föredrag om geoenergi och guide för Geoenergi på NUS i november
 • Föredrag om state-of-the-art för borrhålssystem i Sverige på IEA ECES Annex 27 fjärde expertmöte i Belgien i november
 • Föredrag om Geoenergicentrums verksamhet på Geotecs medlemsmöte i november
 • Föredrag om geoenergistatistik och marknad på Äspö i februari (JB)
 • Föredrag om svenska geoenergisituation samt svensk state-of-the-art under IEA ECES Annex 27 femte expertmöte i Holland i mars
 • Föredrag om Svenskt Geoenergicentrums verksamhet under Geotecs medlemsmöte i mars
 • Föredrag om djupa borrhål under Geotecs medlemsmöte i mars
 • Föredrag om IEA HPT och prestandamätning av geoenergisystem vid Annex 52 – Sveriges första projektmöte i april
 • Föredrag om Annex 52 under ECES ExCo i Turkiet i april
 • Föredrag om geoenergiutbildning i Sverige i Turkiet i april
 • Föredrag om energilagring i Sverige under Enerstock2018 i Turkiet i april
 • Keynoteföredrag om prestanda hos marklager under Enerstock2018 i Turkiet i april
 • Föredrag om Studenthusets geoenergianläggning under Enerstock2018 i Turkiet i april
 • Föredrag om geoenergianläggningar och värmepumpsanläggningar i Sverige under NCEW i Malmö i maj
 • Föredrag om Annex 52 under HPT ExCo i Malmö i maj
 • Föredrag om IEA, HPT och Annex 52 m m under första internationella expertmötet inom Annex 52 i Malmö i maj
 • Solmingel under Almedalsveckan i juli tillsammans med Geotec
 • Föredrag om geoenergi för soltillämpningar under ISES webinarium den 30 augusti


Publikationer

 • 8 st Nyhetsbrev
 • Två nummer av Svensk Geoenergi: nr 2/2017, november 2017 och nr 1/2018, maj 2018
 • Rapporter om Annex 52 till HPT Magazine i oktober 2017, februari 2018 och maj 2018
 • Sammanställning av Effsysprogrammen tillsammans med Viktor Ölén till Kyla & Värme, november 2017
 • Guide till Geoenergi för offentliga fastigheter (oktober 2017)
 • IEA ECES Annex 27 svensk State of the Art rapport borrhålssystem (mars 2018)
 • Svenskt Geoenergicentrums Riktlinjer för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar – första arbetsutgåvan (april 2018)


Forskning

Bevakning:

 • Deltagande vid IEA ECES Annex 27-mötet om kvalitetssäkring av borrhålssystem, fjärde expertmötet i Bryssel i november 2017 och femte expertmötet i Amsterdam i mars 2018.
 • Bevakning av KV-dagen 2017 i oktober 2017
 • Viss bevakning på distans av Ashrae Winter Meeting 2018 i januari och IGSHPA Conference 2018 i mars
 • Deltagande vid och bevakning av EffsysExpands forskardagar i april i Tranås
 • Deltagande vid och bevakning av energilagringskonferensen Enerstock 2018 i Adana i Turkiet i april 2018
 • Deltagande vid och bevakning av seminariedagen Arena Sustainable Heating and Cooling under Nordic Clean Energy Week i Malmö 22/5.

Deltagande och arrangemang av IEA HPT Annex 52-mötet om prestandauppföljning av geoenergisystem, första expertmötet i Malmö i maj

 

Vetenskapliga publikationer:

 • Publicerad och presenterad: Konferensartikel om långtidsmätning av Studenthuset geoenergisystem till Enerstock 2018, tillsammans med Jeff Spitler, Anders Larsson och Åke Annsberg
 • Publicerad och presenterad:Konferensartikel om svensk Country update Geoenergi till Enerstock 2018, tillsammans med Olof Andersson och Viktoria Martin
 • Pågående:Tidskriftsartikel om långtidsmätning av Studenthuset geoenergisystem till Journal of Applied Energy special issue tillsammans med Jeff Spitler

Övrigt:

 • Signhild Gehlin har fortsatt varit ordförande inom forskningsprogrammet EffsysExpand till dess administrativa avslut i oktober 2018 (programmet stängde 31/8 2018).
 • Signhild är ledare av det internationella forskarsamarbetet IEA HTP Annex 52 om mätning och långtidsuppföljning av större GSHP-anläggningar som löper januari 2018-december 2021.
 • Signhild leder det svenska arbetet inom IEA HPT Annex 52 om mätning och långtidsuppföljning av större GSHP-anläggningar och samordnar genom forskningsanslag från Energimyndighetens program TERMO 8 st delprojekt, varav 6 st delprojekt inbegriper 15 långtidsmätningar. TERMO-projektet löper maj 2018-december 2021 och involverar 12 företag och 3 forskarinstitutioner. Ytterligare företag och institutioner samt långtidsuppföljningar ingår i det svenska arbetet utanför TERMO-ansökan.
 • Signhild Gehlin är vice ordförande i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Track 2018
 • Signhild Gehlin har ingått i International Scientific Committee för Enerstock 2018
 • Signhild Gehlin har blivit invald som Associate Level 3 Member of the graduate faculty vid the School of Mechanical and Aerospace Engineering vid Oklahoma State University, och sitter med i betygskommittén för doktoranden Matt Mitchell som disputerar i november 2018.
 • Signhild Gehlin har ingått i granskningskommittén för doktoranden Matt Mitchells Preliminary Exam februari
 • Signhild Gehlin har ingått i betygsnämnden för Patricia Monzo’s doktorsdisputation vid KTH Energiteknik i februari
 • Signhild Gehlin har blivit invald i den rådgivande kommittén för det norska forskningsprojektet RockStore.
 • Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med SKVP ansökt till Energimyndighetens TERMO-utlysning om innovationskluster att bilda ett innovationskluster kallat Varmt&Kallt för värmepumpande teknik, geoenergi och energilagring. Besked om utfall väntas under hösten.

Marknad

 • Bearbetning av statistik från SGU’s brunnsregister och SVEP-statistik 2018
 • Första arbetsutgåvan av riktlinjerna för mätning och uppföljning av geoenergianläggningar, har tagits fram och publicerats på Geoenergicentrums hemsida i april 2018. Innan dess diskuterades utkastet under workshopen i anslutning till Geoenergidagen 2017, och en skriftlig remiss utgick till branschen efter detta. Riktlinjerna kommer nu att vara underlag till arbetet inom IEA HPT Annex 52 och kommer att revideras utifrån de resultat som kommer från annexet.
 • Omarbetningen av SVEPs anvisningar för kollektorer i sjö och mark har pågått genom Joakim Hjulström och publicerades i oktober 2018.

Övrigt:

 • Fortsatt deltagande i Geotrainets styrelse (Johan Barth är vice ordförande och representant för Svenskt Geoenergicentrum)
 • Signhild Gehlin är fortsatt delegat inom RHC Platform Geothermal steering committee och har deltagit i gruppens arbete via epost.
 • Signhild Gehlin har under året varit med i INPATH-TES Technical Advisory Board (TAB) som granskar och lämnar synpunkter på projektets studiematerial för forskarstudier inom energilagring. Projektet är nu slutfört.
 • Johan Barth har varit representant för Svenskt Geoenergicentrum i Svensk Kärnbränslehanterings Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation på Äspö.

Svensk Geoenergi

Utöver debattartiklarna och föreläsningarna ger Svenskt Geoenergicentrum ut magasinet Svensk Geoenergi. Tidningen fungerar som utbildnings- och informationsplattform för alla de som diskuterar, köper, skriver om eller beslutar i frågor som rör klimat, miljö och energi.

Tidningen ges ut i ca 8 000 ex och tas positivt emot av läsarna. Den kommer ut i två nummer per år.