VD: s kommentar

VD: s kommentar

Det är fortfarande stor efterfrågan på borrtjänster. Min generella uppfattning är att den däremot har avmattats något gentemot tidigare under året. Olika typer av barometrar visar att Sverige går in i ett svagare konjunkturläge. Flera olika indikatorer har sjunkit upp till flera månader i rad, och pressen talar om allt oftare att en lågkonjunktur ligger bakom hörnet.

Ett inbromsande byggande i bostadssektorn jämfört med föregående år kan också komma at påverka vår bransch.

Ett generellt bekymmer inom hela byggmarknaden är att man lider av brist på kompetent arbetskraft, något som även borrbranschen märker av.

Svenskt Geoenergicentrum har en blomstrande verksamhet, sett ur ljuset av vad vi presterar. Under året har vi lyckats ta fram fler handledningar, gett många viktiga föreläsningar och seminarier, spridit geoenergins budskap till samhället och samarbetat med myndigheter och lärosäten. Jag är övertygad om att när Geotecs styrelse 2013 tog beslutet att starta Svenskt Geoenergicentrum och se det som en marknadsföringskostnad för geoenergin, inleddes en mycket viktig tidsperiod som lett till en kraftig expansion för geoenergin i Sverige. Ni som medlemmar skall vara stolta över detta!

En av de största händelserna som kommer att inträffa det här året är att vi bildar Borrföretagen tillsammans med Avanti. Det är en historisk händelse och kommer att innebära många fördelar för alla parter.

Arbetet med att komma dit vi är nu har varit omfattande och många gånger besvärligt. Två väl fungerande organisationer skall bilda en och givetvis måste det jämkas. Men nu är vi där, och den sista stämman i Geotecs drygt 40-åriga historia hålls på förmiddagen den 21 november

En av de stora fördelarna med sammanslagningen är att vi blir fler. Och när fler upphäver sina röster, kommer fler nya och bra infallsvinklar som vi som förening kan gå vidare med mot myndigheter och politiker

Fler medlemmar föder också att fler leverantörer är intresserade att samarbeta och det är precis så vi önskar att föreningen skall fungera. En arena för borrbranschen, ett nätverk där vi kan diskutera och utveckla teknik, samarbeta runt utbildningar och kunna påverka den industri som vi är knutna till.

Vi påverkar och arbetar för hela borrbranschen. Det görs med en övertygelse om att vi förser samhället med livsmedel, säker infrastruktur och hållbara energisystem.

Lund 2019-11-06

Johan Barth

Generell information
Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Våra medlemmar utför samtliga typer av borrningar; diamantborrning, vattenborrning, energiborrning, grundförstärkning och styrd borrning.

Geotec har totalt 78 medlemmar, varav tre i Norden och två i Baltikum. Under året minskade antalet med tre medlemmar, huvudsakligen beroende på uppköp.

Därtill har föreningen tre hedersmedlemmar.

Föreningen har som uppgift att driva frågor som ligger i medlemmarnas intressen. Det handlar företrädelsevis om vattenborrning och energiborrning men även för branschen viktiga frågor som säkerhet, utbildning och teknik.

Till föreningens förfogande finns ett nätverk av medlemmar och leverantörer som träffas och samarbetar i olika forum men framförallt bedriver Geotec ett aktivt marknadsföringsarbete för borrbranschen där vi som organisation syns och deltar i debatten. Antalet avtalsleverantörer uppgick till 30 stycken vid årets slut.

Geotec fungerar också som remissinstans till ex SGU, Boverket, Länsstyrelsen, Regeringen och Energimyndigheten i viktiga frågor. Vi kan därigenom ytterligare påverka våra myndigheters beslut.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:

Ledamöter

Fredrik Ahlqvist, ordförande
Martin Åström
Emrik Eklund
Jan Berglund
Björn Jonsson
David Johansson

Suppleanter

Sören Frost
Annika Carlsson

Arbetsutskottet har bestått av ordföranden Fredrik Ahlqvist, vice ordförande Björn Jonsson och VD Johan Barth.

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under det gångna verksamhetsåret varav tre i samband medmedlemsmöten. Arbetsutskottet har haft fler icke protokollförda möten.


Borrföretagen – sammanslagningskommittén och interimsstyrelsen
Den kommande sammanslagningen har krävt ett stort och intensivt arbete för samtliga inblandande. I inledningen av verksamhetsåret fortsatte den dåvarande kommittén bestående av Fredrik Ahlqvist, Annica Carlsson och Björn Jonsson, arbetet med att få till ett underlag med Avantis representanter. Underlaget som klubbades igenom i samband med mötet på Arlanda i maj, medförde att en interimsstyrelse bildades. Representanterna i denna bestod från Geotecs sida av Fredrik Ahlqvist, Emrik Eklund och David Johansson. Dessa har därefter fortsatt med interimsstyrelsearbetet och tagit fram underlaget till den kommande första stämman för Borrföretagen.

Arbetet har tagit mycket tid och kraft, men man ser mycket positivt på framtiden och bildandet av Borrföretagen.


Tekniska kommittén
Geotecs tekniska kommitté arbetar med frågor som dels kommer från medlemmarna och dels från leverantörerna. Det kan röra sig om tester av nya produkter eller utveckling av metoder som underlättar borrarens vardag.

Tekniska kommittén har bestått av Anders Jonsson, Tord Carlsson, Per Swartling, Thomas Apelgård. Sammankallande har varit Johan Andersson och ordförande Joakim Hjulström. Tekniska kommittén hade under året fyra möten där huvud-diskussionerna har handlat borrkaxproblematik, borrstänger med innerrör, miljövänlig diesel, Geotecs webbutbildning Arbetsmiljö, slangbrottsventiler, brandklassning av markslang och olyckan i Gällivare.


Medlemsmöten
Geotec har även i år haft två medlemsmöten; Årsstämman i november i Stockholm och vintermötet i Åre. Årsstämman var mycket välbesökt medan färre medlemmar lyckade hitta till Åre. Föreningen har vid mötena haft viktiga ämnen som företagande, ledarskap och arbetsmiljö på agendan.

Omvärldsbevakning
Under året har Geotec anordnat en medlemsresa till Geofluid i Piazenca, deltagit på Kyl & Värmepumpsdagen, deltagit i fyra möten i nätverket Altinget, besökt Brunnsborrardagen,besökt VA-mässan på Elmia,  varit utställare på Geoenergidagen, besökt Almedalen, Fältdagarna i Borgeby, NordBygg 2019, deltagit i RISE COCreation workshop på Äspö, deltagit i Boverkets BBR-dagar.

Tekniska cirkulär
Under året har Geotec tagit fram tre stycken Tekniska Cirkulär, ett sätt att sprida viktig teknisk information.

Dessa har varit:

De Tekniska Cirkulären finns nedladdingsbara på hemsidan.

Genomförda utbildningar
Geotecs driver åt Arbetsförmedlingen en utbildning till borrentreprenör. Under det gångna året hade utbildningen 12 elever. Både Arbetsförmedlingen och Geotec är mycket nöjda med resultatet. Utbildningen bedrivs under 32 veckor varav 11 är praktik i företag. Utbildningsorten är numera belägen i Uppsala. Den nya placeringsorten har medfört en hel del merkostnader och logistikbekymmer. Av de 12 eleverna var det 9 som avslutade sin utbildning och de flesta har gått ut i arbetslivet.

Representation
Geotec har haft representation i Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens styrelse genom VD, Johan Barth.

Föreningen driver och administrerar FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, där även Johan Barth är styrelseordförande. FAB hade under verksamhetsåret ett möte i Helsingfors där ST1s geotermiborrning besöktes samt ett möte i Oskarshamn och SKBs anläggning på Äspö.

Geotec sitter med i SGU:s råd för Samhällsplanering, där olika parter från näringslivet träffas två gånger per år.

Geotec har också ett engagemang i Sveriges Byggindustrier där Johan Barth representerar i Branschregionrådet.

Geotrainet går ut på att skapa en gemensam utbildningsplattform för geoenergi och för att harmonisera kunskap och utbildning inom geoenergi. Svenskt Geoenergicentrum har genom Johan Barth vice ordföranderollen.

Borrsvängen
Geotecs branschtidsskrift Borrsvängen har getts ut i fyra utgåvor under verksamhetsåret. Tidningen har cirka 4600 mottagare och betydligt fler läsare hos borrentreprenörerna i Sverige. Den är en värdefull kanal för Geotec att sprida information till branschen. Tidningen är gratis och finns därtill att gratis ladda ner från Geotecs hemsida, www.geotec.se/borrsvangen.

Tidningen har under verksamhetsåret i korthet handlat om:

2018-3: Ledare: Torkan sätter fokus på vår kompetens • Nu flyttar utbildningen • Brunnsborrardagen jubilerade • Almedalen 2018 • I fokus: Torkan och marknaden • Profilen: Per Jonasson • Liten bransch med stor betydelse • Företaget: UBE i Åseda

2018-4: Ledare: Satsa på kärnan för att utvecklas • Årsmöte på Bergendal •
FAB i Finland • Branschgrannarna • I fokus: Företagandet • Profilen: Tero Saarno, Han borrar djupast i världen för geotermi • Företaget: GeoGruppen i Göteborg

2019-1: Ledare: Dödsolyckan i Gällivare ställer krav på förändring • Borrare avled på jobbet • Utbildningen har startat • Till minne av Leif Bjelm • I fokus: Ny teknik och företagande • Profilen: Jan-Erik Rosberg går på djupet med Riksriggen • Företaget: Stures Brunnsborrningar AB

2019-2: Ledare: Nu sker viktiga förändringar • Borrningsförbudet upphävdes • En veteran i klassrummet • Inspirerande möte • I fokus: Arbetsmiljö • Profilen: Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Sveriges Byggindustrier • Företaget: Brunnsborrning och Stenläggning i Blekinge AB

Borrsvängen finns på webben med en egen sida, www.borrsvangen.se. Anledningen är att Geotec ser möjlighet att sprida informationen om vår bransch ännu mer.

Borrsvängens annonsörer får därmed i webbversionen ytterligare en yta att nå både Borrsvängens läsare och en bredare publik som inte läser den tryckta tidningen.

Eftersom geotec.se har hög ranking i sökmotorerna når vi enkelt ut till en bredare publik samt att vi kan publicera exklusiva nyheter.

Brunnsforum
Geotec bedriver ett frågeforum på vår hemsida, www.geotec.se.
Vem som vill ställer frågor och vi svarar efter förmåga. Allt som berör brunnar och borrning.

ISO
Flera medlemsföretag och avtalsleverantörer fortsätter att utbilda sig och klara av kraven för ISO-certifieringen. En stor del av våra medlemsföretag har valt att certifiera sig enligt samtliga tre system, kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Viljan att certifiera företagen är stor och vi tar det som ett  tecken på att man från branschen sida vill lyfta företagen till en högre nivå och att man är medveten om omgivningens krav.

Geotec och Universitet/Högskola
Samarbetet med universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig del av Geotecs verksamhet. Vi ser den här verksamheten som allt viktigare. Geotec undervisar på två kurser på Lunds Universitet och två på KTH. Därtill genomfördes undervisningstillfällen på Luleå Tekniska Universitet.

Geotec i media
Geotec har under verksamhetsåret synts i media genom annonsering, reportage, egna artiklar och debattartiklar. I den allt mer digitala värld vi lever i har vi medvetet dragit ner på den tryckta annonseringen med förmån för en större satsning att synas mer i sociala media.

Vi har funnits med i:

 Annonser
Villafakta

Debattartiklar
Dagens Samhälle – Uppvärmda vägar räddar liv!

Redaktionella artiklar
Dagens Industri
Villafakta

Internet

Utöver hemsidan exponeras Geotec och vår verksamhet på:

Facebook
svenskgeoenergi.se
geoenergicentrum.se
borrsvangen.se
Twitter
LinkedIn
Worldpress
Wikipedia

Svenskt Geoenergicentrum AB
Svenskt Geoenergicentrum, som Geotec startade i mars 2013, har till uppgift att stå för den samlade geoenergikunskapen i samhället, erbjuda information och utbildningar om geoenergi och arrangera geoenergibranschens årliga mötesplats Geoenergidagen.

Under verksamhetsåret har arbetet med näringslivskontakter, myndigheter och forskare fortsatt, för att skapa samling kring geoenergibranschen. Geoenergicentrum har nått ut till allmänhet, myndigheter och organisationer, genom nyhetsbrev, seminarier, hemsida och artiklar.

Geoenergicentrum har bjudits in och deltagit i evenemang och arbetsgrupper, informationsutbyte kring forskning och utveckling i Sverige och utomlands. Dialog har fortsatt med Energimyndigheten om Svenskt Geoenergicentrums engagemang i IEAs Implementing Agreement Energy Conservation through Energy Storage (IEA IA ECES), som koordinerar forskning och utveckling inom energilagring.

Antal Stödjande Företag är vid årets slut 15 st och intressenter är totalt 113 st.

Hemsida
Antalet besökare har legat på mellan 1700 – 3700 per månad under verksamhetsåret, med undantag av september-oktober 2018 då hemsidan utsattes för en bot-attack med 11 000-18 000 sidbesök. Säkerheten för hemsidan uppgraderades efter detta. Hemsidan uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Ledningsgrupp
Geoenergicentrums ledningsgrupp har inte haft något ledningsgruppsmöte under detta verksamhetsår, i avvaktan inför sammangåendet mellan Geotec och Avanti. Arbetet med processen att ombilda Svenskt Geoenergicentrum till en organisation och ändring av medlemsstruktur är fortfarande pausat av samma skäl. 

Vision
Svenskt Geoenergicentrum vision är såsom antogs under föregående verksamhetsår:

”Svenskt Geoenergicentrum skall vara det självklara valet för den som är i behov av information och utbildning inom geoenergi. Den information som organisationen sprider, skall ha vetenskapligt stöd eller komma från väl beprövad erfarenhet. Organisationen ska bidra till kunskapsuppbyggnad och kontaktskapande inom geoenergiområdet nationellt och internationellt.” 

IGSHPA
Svenskt Geoenergicentrum närvarade under IGSHPA Swedens årsmöte den 27 maj 2019.

Geoenergidagen
Geoenergidagen 2018 arrangerades den 3-4 oktober 2018 i Scandic Talk i Älvsjö, intill Stockholmsmässan. Antalet anmälda deltagare uppgick till 67 under Geoenergidagen och 40 under workshopen och 43 under middagen. Totalt var 71 personer anmälda under de två dagarna. 12 st utställare fanns på plats under dagarna: AQS, Carrier, Energy Machines, Enrad, Enstar, EON, FBB, Geotec, MuoviTech, Nibe, Rototec, Sonority och ställde ut.

Utbildning
Geoenergicentrums kursprogram 2018-2019 har marknadsförts i nyhetsbrev, mejlutskick, på hemsidan, Slussen.biz, Borrsvängen, Svensk Geoenergi och via SKVP, Facebook, Twitter och LinkedIn. 

Kurser sept 2018- aug 2019 Anmälda
Geoenergi Grundkurs 23 oktober 2018 3 st Genomförd
Geoenergi Fördjupning Design 13 november 2018 8 st Genomförd
Geoenergi Fördjupning Avancerad Design 4 dec 2018 3 st Genomförd
Geoenergi för master students, KTH, 8 oktober 2018 Ca 20 st Genomförd
Geoenergi för Brunnsborrareleverna 28 april + 2-3 maj 2019 11 st Genomförd
Naturvärme, LTU, LP1 (september-oktober) 2018 9 st genomförd
Geologi för miljövetare och geologer, Lunds Univ, december och februari 2 st genomförda
Geoenergi Grundkurs 19 mars 2019 14 st Genomförd
Geoenergi Fördjupning Design 28 maj 2019 1 st Inställd

Signhild Gehlin har under våren 2019 fortsatt samarbetet med Luleå Tekniska Universitet med kursansvar för naturvärmekursen även under läsperiod 1, hösten 2019.

Kommunikation
Genomförda aktiviteter:

 • Föredrag om prestandamätning av Studenthusets geoenergisystem vid HPT Annex 52 nationella arbetsmöte i Emmaboda i september 2018
 • Föredrag om Country news i Sverige på IEA ECES Annex 27 sjätte expertmöte i Vancouver i september 2018
 • Föredrag om forskningsläget inom geoenergi samt om geoenergistatistik under Geoenergidagen 2018 i oktober 2018
 • Föredrag om Country news, Annex 52-arbetet m m under IEA HPT Annex 52 expertmöte i Stillwater, USA, november 2018
 • Föredrag om Geoenergicentrums verksamhet på Geotecs medlemsmöte i november 2018
 • Föredrag om Annex 52-arbetet m m vid HPT Annex 52 nationella arbetsmöte i Göteborg i januari 2019
 • Key-note-föredrag om långtidsprestanda hos geoenergianläggningar under GeoEnergi2019 i Bergen i Norge 5 februari 2019
 • Föredrag om Annex 52 svenska arbete under TERMO-dagen 2019 den 6 februari 2019 i Eskilstuna
 • Föredrag om termisk influens under Geotecs medlemsmöte i mars 2019 i Åre
 • Föredrag om design av borrhålssystem under nationell workshop i Osaka, Japan, den 9 april 2019
 • Föredrag om Country news i Sverige på IEA ECES Annex 27 sjunde expertmöte i Osaka i april 2019
 • Föredrag om potentiella och pågående forskningssatsningar inom geoenergi under Varmt & Kallts workshop i Stockholm den 15 maj 2019
 • Föredrag om Annex 52 under HPT ExCo i Helsingfors i maj 2019
 • Föredrag om Country news, Annex 52-arbetet m m under IEA HPT Annex 52 expertmöte i Helsingfors, maj 2019
 • Föredrag om Innovationskluster Varmt & Kallt under CELSIUS-dagen i juni 2019 i Göteborg
 • Föredrag om Annex 52 och långtidsmätning av geoenergianläggningars prestanda vid European Geothermal Congress 2019 i Haag i Holland i juni 2019

Föredrag om arbetet inom Annex 52 under nationella arbetsmötet i Stockholm i augusti 2019

Publikationer
Egna publikationer 1 sept 2018-31 aug 2019:

 • 7 st Nyhetsbrev
 • Två nummer av Svensk Geoenergi: nr 2/2018, november 2018 och nr 1/2019, maj 2019

Populärpressartiklar:

 • Rapporter om Annex 52 till HPT Magazine i oktober 2018, februari 2019 och maj 2019

Böcker, rapporter m m:

 • Svenskt Geoenergicentrums Råd för förläggning av kollektorer – konsumentanläggningar (hösten 2018).

Övrigt

 • Geoenergicentrums twitterkonto (@SGehlin) har 157 följare.
 • Svenskt Geoenergicentrums LinkedInprofil har 137 följare.

 Forskning
Bevakning:

 • IGSHPA Research Track 2018 på KTH i Stockholm i september 2018
 • Energiforsks workshop i Stockholm i september 2018
 • Deltagande vid IEA ECES Annex 27-möten om kvalitetssäkring av borrhålssystem, sjätte expertmötet i Vancouver i september 2018 och sjunde expertmötet i Osaka i april 2019.
 • Bevakning av KV-dagen 2018 i oktober 2018 i Stockholm
 • Viss bevakning på distans av Ashrae Winter Meeting 2019 i januari
 • Deltagande vid och bevakning av TERMO-dagen 2019 i februari i Eskilstuna
 • Deltagande och arrangemang av IEA HPT Annex 52-möten om prestandauppföljning av geoenergisystem, 2:a nationella arbetsmötet i Emmaboda i september 2018, 2:a internationella expertmötet,i USA i november 2018, 3:e nationella arbetsmötet i Göteborg i januari 2019, 3:e internationella expertmötet i Helsingfors i maj 2019 samt 4:e nationella arbetsmötet i Stockholm i augusti 2019.
 • Bevakning av GeoEnergi2019 i Bergen i Norge 4-5 februari 2019

Vetenskapliga publikationer:

 • Publicerad: Vetenskaplig open access tidskriftsartikel om långtidsmätning av Studenthuset geoenergisystem, med medföljande open access mätdata, i Energies special issue tillsammans med Jeff Spitler. Maj 2019.
 • Publicerad och presenterad: Konferensartikel om svensk Country update Geoenergi till European Geothermal Congress 2019 i Haag i Holland, juni 2019, tillsammans med Olof Andersson
 • Pågående (skriven, inskickad och accepterad): Konferensartikel om svensk Country update Geoenergi till World Geothermal Congress 2020 i Reykjavik på Island, april 2020, tillsammans med Olof Andersson och Jan-Erik Rosberg
 • Pågående: Konferensartikel till Heat Pump Conference 2020 om hittillsvarande resultat inom HPT Annex 52, tillsammans med Jeff Spitler. (Abstract inskickat våren 2019)
 • Pågående: Konferensartikel till Heat Pump Conference 2020 om 3 års prestandauppföljning av Studenthuset, tillsammans med Jeff Spitler. (Abstract inskickat våren 2019)

Övrigt:

 • Signhild är ledare av det internationella forskarsamarbetet IEA HTP Annex 52 om mätning och långtidsuppföljning av större GSHP-anläggningar som löper januari 2018-december 2021.
 • Signhild leder det svenska arbetet inom IEA HPT Annex 52 om mätning och långtidsuppföljning av större GSHP-anläggningar och samordnar genom forskningsanslag från Energimyndighetens program TERMO 8 st delprojekt, varav 6 st delprojekt inbegriper 15 långtidsmätningar. TERMO-projektet löper maj 2018-december 2021 och involverar 12 företag och 3 forskarinstitutioner. Ytterligare företag och institutioner samt långtidsuppföljningar ingår i det svenska arbetet utanför TERMO-ansökan.
 • Signhild Gehlin har varit vice ordförande i Executive Scientific Committee för IGSHPA Research Track 2018 som hölls I September 2018
 • Signhild Gehlin är svensk IGA Geothermal Ambassador för International Geothermal Association
 • Signhild Gehlin har varit opponent på Taha Arghands licentiatseminarium vid Chalmers i juni 2019
 • Signhild Gehlin är Associate Level 3 Member of the graduate faculty vid the School of Mechanical and Aerospace Engineering vid Oklahoma State University
 • Signhild Gehlin har ingått i granskningskommittén för doktoranden Matt Mitchell vid OSU i USA, och deltog vid hans qualifying exam i november 2018 samt vid hans doktorsdisputation i juli 2019
 • Signhild Gehlin är invald i den rådgivande kommittén för det norska forskningsprojektet RockStore och har deltagit i ett möte i september 2018.
 • Svenskt Geoenergicentrum har tillsammans med SKVP administrationsansvaret för Energimyndighetens innovationskluster Varmt&Kallt för värmepumpande teknik, geoenergi och energilagring, inom ramen för Energimyndighetens TERMO-utlysning. Anslaget löper 2019-2020 i ett första steg.
 • Johan Barth har under 2018 varit representant för Svenskt Geoenergicentrum i Svensk Kärnbränslehanterings Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation på Äspö.
 • Joakim Hjulström och Johan Barth har representerat Svenskt Geoenergicentrum vid Äspö Co-creation workshop, en del av ett projekt inom InfraSweden2030 – finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas den 14 och 15 mars, 2019
 • Joakim Hjulström har deltagit på BBR-dagen den 9 april 2019

Signhild Gehlin har inom ramen för Geoenergicentrums medverkan inom Innovationskluster Varmt & Kallt samarbetat med Tyskland och Storbritannien för att få starta ett internationellt samverkansprojekt om isfri infrastruktur som ett annex inom IEA ECES och lagt fram en annex-förfrågan vid ECES ExCo-möte i maj 2019

Marknad

 • Bearbetning av statistik från SGU’s brunnsregister och SVEP-statistik 2019
 • Omarbetningen av SVEPs anvisningar för kollektorer i sjö och mark genom Joakim Hjulström blev klar under hösten 2018 och finns publicerad på Geoenergicentrums hemsida. Riktlinjerna presenterades under workshopen innan Geoenergidagen 2018.
 • Svenskt Geoenergicentrum arrangerade ett riksdagsseminarium om geoenergi den 12 juni där Johan Barth representerade

Övrigt

 • Fortsatt deltagande i Geotrainets styrelse (Johan Barth är vice ordförande och representant för Svenskt Geoenergicentrum)
 • Johan Barth har varit representant för Svenskt Geoenergicentrum i Svensk Kärnbränslehanterings Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation på Äspö.

Svensk Geoenergi
Utöver debattartiklarna och föreläsningarna ger Svenskt Geoenergicentrum ut magasinet Svensk Geoenergi. Tidningen fungerar som utbildnings- och informationsplattform för alla de som diskuterar, köper, skriver om eller beslutar i frågor som rör klimat, miljö och energi.

Tidningen ges ut i ca 8 000 ex och tas positivt emot av läsarna. Den kommer ut i två nummer per år.