När testade du ditt dricksvatten senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar.

Varför ska jag kontrollera mitt dricksvatten?
Både kvalitet och tillgång på vattnet kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten.

Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då de känner förändringar på smaken, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att du märker det.

Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har du småbarn bör du vara extra noggrann med att regelbundet ta prover. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem har ansvar för brunnen?
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för att sköta brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Vad är ett bra dricksvatten?
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om dricksvatten från mindre vattenanläggningar ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bland annat gränserna för när dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok, ”Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar”, som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) också tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare:

– Att anlägga brunn
– Sköt om din brunn

Vilka vattenproblem förekommer i din kommun?
Generellt år vårt grundvatten av sådan kvalitet att det duger mer än väl som dricksvatten. Det finns dock områden där vattnets kvalitet måste höjas för att du ska kunna använda det utan att riskera hälsan. Kontakta miljömyndigheten i din kommun (oftast nämnden för miljö och hälsa) för närmare information om eventuellt kända vattenproblem.

Problem med vattenkvalitet kan vara tillfälliga, exempelvis vid skada på avloppsanläggning i närheten eller sprickor i brunnens inre beklädnad. Permanenta problem kan ofta hänföras till exempelvis naturlig förekomst av järn, radon eller liknande.

Hur gör jag en vattenanalys?
Vid en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Vill du få råd om hur du tar prov på ditt dricksvatten kan du kontakta oss eller din kommun. Många kommuner har tecknat avtal med ett laboratorium. Det gör att du kan få förmånliga priser om du provtar via kommunen. Geotec har för närvarande samarbetsavtal med Eurofins, ett av de största ackrediterade laboratorier i landet.

Det kan också kontakta ett laboratorium för vattenanalys direkt.

Vad gör jag om analysen visar att jag har dåligt vatten?
Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att du behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på att det har förorenats från exempelvis avlopp. Då är det avloppet som bör åtgärdas.

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper kan du behöva installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Geotec-anslutna företag kan hjälpa dig att bedöma vilka åtgärder som krävs för att förbättra din befintliga brunn. De kan även leverera lämpligt vattenfilter.

Mer information

Besök gärna din kommuns egen webbplats där det kan finnas information av mera lokal karaktär. På Socialstyrelsens webbplats finns ytterligare, allmängiltig information som berör dricksvattenhantering.